مدلسازی دیوار برشی در ایتبس

مدلسازی دیوار برشی در ایتبس

مدلسازی دیوار برشی در ایتبس : در بسیاری از مواقع زمانی که ما در حال طراحی سازه به کمک قاب خمشی می باشیم متوجه می شویم که سختی سازه ما به اندازه کافی نمی باشد پس نیاز داریم که برای افزایش سختی از دیوارهای برشی استفاده کنیم زمانی که تصمیم به طراحی دیوار برشی میگیریم…