آباکوس یا انسیس ؟ کدام یک بهتر اند؟

آباکوس یا انسیس (هنر رزم )

آباکوس یا انسیس : آباکوس یا انسیس آباکوس یا انسیس دو حریف بسیار قدرتمند بار دیگر در مقابل همدیگر ایستادند. آباکوس یا انسیس کدام یک میتوانند فاتح رقابت نرم افزار های کاربردی در رشته ی مهندسی عمران باشند؟ آباکوس یا انسیس هر دو مبارزانی قدرتمند هستند که از سالیان قبل خود را برای این رقابت…