درز انقطاع

محاسبه درز انقطاع

درز انقطاع چیست؟     درز انقطاع (separation joints) به فاصله میان دو ساختمان میگویند که برای جلوگیری از خسارت ناشی از برخورد ساختمان ها در نظر گرفته میشود. در ادامه این مقاله مقداری بیشتر در مورد اصطلاحات تخصصی این پارامتر با هم صحبت میکنیم! اجازه بدهید با ذکر چند سوال ذهن خود را مقداری…