استاندارد 2800

استاندارد ۲۸۰۰

استاندارد ۲۸۰۰ : باکس دنلود استاندارد ۲۸۰۰ :   استاندارد ۲۸۰۰ : زلزله از پديده هاي طبيعي بوده كه درطول تاريخ حيات بشر بارها انسان را به وحشت انداخته و باعث تخريب شهرها و روستاها، همراه با تلفـات انسـاني شـده اسـت. در راسـتاي عـزم ملـي و برنامه هاي دولت براي كـاهش خسـارات وارده ايـن پديـده…