کنترل مهار جانبی در ایتبس

کنترل مهار جانبی در ایتبس

کنترل مهارجانبی : کنترل مهارجانبی نیازمند درک درستی از مسیر طراحی میباشد.روند طراحی با نرم‌افزار ایتبس به‌صورتی می‌باشد که شامل ۵ قسمت اساسی است. مدل‌سازی واردکردن مواد اولیه اختصاص دادن‌ها تحلیل سازه طراحی و کنترل سازه این ۵ مرحله پنج قسمت اصلی طراحی هر سازه در نرم افزارهای بزرگی مثل ایتبس سپ ۲۰۰۰ و… می‌باشد.…